Committee

Executive Committee members

Lihai Zhang (The University of Melbourne) Xi-Qiao Feng (Tsinghua University) H.P Lee, (The National University of Singapore) Yumin Cheng, (Shanghai University) Qian Ding (Tianjin University) Shenping Shen (Xi’an Jiaotong University) Jianying He (Norwegian University of Read more…

By IAAM, ago