President: Daining Fang

Beijing Institute Of Technology


General Secretary: Zishun Liu

Xi’an Jiaotong University


Vice President: Tiejun Wang

Xi’an Jiaotong University


Vice President: Nimal Rajapakse

Simon Fraser University

Categories: Organization