President:

General Secretary:

Vice Presidents:

Treasurer:

 • Fangsen Cui

Trustees:

 • Zhengdong Sha
 • Rong Huang

Secretary:

 • Rong Huang (Xi’an Jiaotong University)
 • Chongmin She (NUAA)

Executive Committee members:

 • Lihai Zhang (The University of Melbourne)
 • Xi-Qiao Feng (Tsinghua University)
 • H.P Lee (The National University of Singapore)
 • Yumin Cheng (Shanghai University)
 • Qian Ding (Tianjin University)
 • Shengping Shen (Xi’an Jiaotong University)
 • Jianying He (Norwegian University of Science and Technology)
 • Wei Zhou (Nanyang Technological University)
 • George Zhu (York University)
 • Fangsen Cui (IHPC, A-STAR)
 • Teng Yong Ng (NTU)
 • Yuantong Gu (Queensland University of Technology)

Honorary Auditors:

 • Qingxiang Pei
Categories: Overview